Spørsmål om bortfall av entreprenørs krav på kontraktsvederlag

HRdom, 25.08.2010, HR-2010-01427-A, (sak nr. 2010/577), sivil sak, anke over dom
Skanska Norge AS (advokat Svein-Dag Karlstad) mot Florø Idrettssenter AS (advokat Frank Almås)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Normann, Endresen, Coward

Saken gjaldt spørsmålet om den del av en entreprenørs krav på kontraktsvederlag som byggherren i henhold til NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser punkt 30.3 har tilbakeholdt som innestående beløp, faller bort dersom det ikke blir tatt med i sluttfakturaen.

Skanska Norge AS (heretter kalt Skanska) inngikk i 2005 avtale med Florø Idrettssenter AS om oppføring av et idrettssenter bestående av flerbrukshall, servicebygg og fotballhall. Kontraktssummen var kr 57 187 500 inklusive merverdiavgift. Etter avtalen inngikk NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser som kontraktsdokument. Kontraktsarbeidet ble etter avtalen gjort opp ved femten avdragsfakturaer. I samsvar med NS 3431 punkt 30.3 ble ved betaling av hver faktura 7,5 % tilbakeholdt som innestående.

Idrettssenteret ble formelt overtatt av byggherren 13. juni 2006. Den 9. august 2006 sendte Skanska et brev til Florø Idrettssenter AS med overskriften ”Florø Idrettssenter – Sluttoppgjør for Florø Idrettssenter”. Brevet omtalte enkelte endringsarbeider. Etter en del korrespondanse og møter sendte Skanska 21. mars 2007 brev til Florø Idrettssenter AS om gjennomføringen av sluttoppgjøret. Dagen etter sendte Skanska en kreditnota på kr 110 595 kalt ”sluttfaktura”. Verken i korrespondansen eller noen av de møter som ble holdt, ble betalingen av innestående beløp nevnt. Dette ble først tatt opp i e-post 13. september 2007 fra Skanska. Faktura for innestående beløp ble utstedt 19. september 2007. Denne beløp seg til kr 4 289 062,50 inklusive merverdiavgift.

Etter noe korrespondanse nektet Florø Idrettssenter AS under henvisning til NS 3431 punkt 36.1 å betale fakturaen for innestående beløp, da dette ikke var tatt med i sluttfakturaen. Skanska anla søksmål mot Florø Idrettssenter AS med krav om betaling av innestående beløp og fikk medhold i tingretten, men tapte under dissens (2-1) i lagmannsretten. Skanska anket til Høyesterett. For Høyesterett var saken begrenset til å gjelde spørsmålet om krav på innestående blir prekludert etter NS 3431 punkt 36.1 dersom det ikke blir tatt med i sluttoppgjøret.

Høyesterett kom enstemmig til at når punkt 36.1 i NS 3431 blir lest i lys av punkt 30.3 andre ledd, som sier at innestående ”utbetales ved sluttoppgjøret”, fremstår det som mest nærliggende å forstå punkt 36.1 slik at det ikke er nødvendig å ta krav om innestående med i sluttoppgjøret. Dersom punkt 36.1 blir tolket slik at krav på innestående må være nevnt i sluttoppgjøret, må krav på innestående etter Høyesteretts syn under enhver omstendighet være omfattet av unntaket i NS 3431 punkt 36.1 andre ledd andre punktum om krav som er ”avgjort eller betalt”. Med krav som er ”avgjort”, må bestemmelsen mene krav som er akseptert eller som det er enighet om.

I tilfeller hvor lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten, men Høyesterett kommer til samme resultat som tingretten, ble det funnet mest hensiktsmessig at Høyesterett stadfester tingrettens dom, jf. Rt. 2009 side 1465 og Rt. 2010 side 366.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen