Spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene til overnattingsdelen av et leilighetshotell

Høyesteretts dom, 12.10.2010, HR-2010-01723-A, (sak nr. 2010/351), sivil sak, anke over dom

Kragerø Golf & Spa Resort AS, dets konkursbo (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Kaare Andreas Shetelig)

Dommere: Endresen, Bårdsen, Støle, Matheson, Bruzelius

Saken gjaldt spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene til overnattingsdelen av et leilighetshotell. Til hotellet hørte også konferanse- og spa-fasiliteter. Kragerø Golf & Spa Resort AS (KGSR), som foresto oppføringen, tok sikte på og gjennomførte salg av leilighetene til private. I forbindelse med salgene ble det også inngått leiekontrakter med kjøperne, som ga KGSR rett til å benytte leilighetene hele året unntatt i påsken og i perioden 10. juni til 20. august.

KGSR inngikk deretter avtale med Quality Golf & Spa Resort AS (QGSR) om leie og drift av hotellanlegget, herunder fremleie av hotell-leilighetene. Av fremleieavtalen fremgår at den leie QGSR skal betale for hotell-leilighetene er den samme som KGSR skal betale til leilighetseierne – 35 prosent av QGSRs losjiinntekter fra de inneleide seksjonene. QGSR overtok ved fremleieavtalen også alle KGSRs forpliktelser overfor eierne av leilighetene.

KGSR ble i mai 2006 forhåndsregistrert i merverdiavgifts-registeret etter forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftloven (forskrift nr. 117). Det ble etter hvert krevd fradrag for 78 % av den merverdiavgift som påløp ved oppføringen. Andelen var basert på en fordeling av brukstid mellom leilighetskjøperne og hotellvirksomheten.

Flertallet tok utgangspunkt i at det ikke kan kreves fradrag for inngående merverdiavgift når fast eiendom oppføres med sikte på salg. Tilbakeleieavtalene ble ikke ansett å ha en slik karakter at de kunne føre til et annet resultat.

Det ble ved vurderingen lagt vekt på at den reelle eierinteresse ble overført til leilighetskjøperne, og at KGSR heller ikke etter tilbakeleie hadde noen direkte økonomisk interesse i leilighetene. Den leie KGSR oppnådde ved fremleie til driftsselskapet, ble i sin helhet videreført til leilighetseierne. KGSR hadde ikke opsjon på å kjøpe leilighetene tilbake, og den leie som ble betalt hadde ikke karakter av forrentning og tilbakebetaling av en hovedstol.

Det ble på dette grunnlag lagt til grunn at det arrangement KGSR hadde valgt, ikke kunne anses som en særskilt finansieringsløsning av en slik karakter at det i avgiftssammenheng kunne sees bort fra det gjennomførte salg.

En dommer – Bårdsen – dissenterte. Han la avgjørende vekt på at transaksjonene – når de ble sett i sammenheng – innebar at leilighetene var driftsmidler i utbyggerens utleievirksomhet, og at arrangementet med salg og tilbakeleie måtte anses som en særlig finansieringsform. Utbyggingskostnadene var derfor relevante for virksomheten til Kragerø Golf Spa Resort AS, og hadde en naturlig og nær tilknytning til denne. Fradrag måtte da innvilges.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen