Spørsmål om habilitet

Høyesteretts kjennelse 19.02.2010, HR-2010-00311-P, (sak nr. 2010/44), sivil sak anke over dom

Staten v/Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs) mot KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (advokat Anne Marie Due) 

Dommere: Tjomsland, Gjølstad, Flock, Matningsdal, Skoghøy, Utgård, Stabel, Øie, Tønder, Endresen, Indreberg, Bårdsen, Schei

Høyesterett i plenum skal behandle sak mellom staten v/Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet mot KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon hvor spørsmålet er om instruks gitt ved kgl.res 14. september 2007 vedrørende innløsningssum og festeavgift for blant annet Opplysningsvesenets fonds eiendommer er i strid med Grunnloven § 106.

Under saksforberedelsen har tre av dommerne reist spørsmål om sin habilitet.

Høyesterett fant det klart at dommer Coward var inhabil etter domstolloven § 106 nr. 7 fordi hennes samboer er prosessfullmektig for den ankende part, og at dommer Bruzelius var inhabil etter domstolloven §108 fordi hennes samboer som tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling hadde opptrådt på vegne av departementet under stortingskomiteens offentlige høring om saken.

Høyesterett fant også at dommer Webster er inhabil etter domstolloven § 108. Det ble vist til at advokat Frode A. Innjord, som er rettslig medhjelper for ankemotparten for Høyesterett,  hadde laget flere betenkninger for ankemotparten i anledning de spørsmål saken reiste mens han frem til 30. juni 2009 var partner i samme advokatfirma som Webster.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen