Spørsmål om lagmannsrettens dom led av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts dom, 03.09.2010, HR-2010-01480-A, (sak nr. 2010/177), sivil sak, anke over dom
Erling Pettersen mfl. (advokat Kjetil Lundberg) mot Olav Mæland mfl. (advokat Erik Råd Herlofsen)

Dommere: Tønder, Coward, Møse, Normann, Gjølstad

Saken gjaldt spørsmål om lagmannsrettens dom led av saksbehandlingsfeil ved at kravet til kontradiksjon ikke hadde vært oppfylt.

Åse Carlsen og Erling Pettersen kjøpte en boligeiendom med kjeller innredet med bad, kjellerstue, soveværelser og vaskerom. I tiden etter overtakelsen ble det oppdaget fuktskader i kjelleren i form av muggsopp i ytterveggkonstruksjonen. Det forelå fire sakkyndige rapporter om årsaken til muggsopputviklingen. Disse pekte med visse nyanser i all hovedsak på de samme årsaksfaktorer, som i tillegg til dårlig drenering og fuktsikring av kjellermurens overflate, knyttet seg til hvordan ytterveggen var konstruert.

Tingretten la til grunn at problemene skyldtes en kombinasjon av dårlig drenering og feilkonstruksjon av ytterveggen og tilkjente kjøperne 300 000 kroner i prisavslag, jf. avhendingsloven § 3-9 andre punktum. Lagmannsretten fant at årsaken var at kjøperne hadde tatt i bruk badet i kjelleren uten tilfredsstillende ventilasjon, noe som medførte høy luftfuktighet i kjellerrommene med derav følgende muggsopputvikling. Det ble ikke gitt prisavslag for dette.

Høyesteretts flertall (dommerne Tønder, Normann og Gjølstad) fant at anken – som gjaldt saksbehandlingsfeil på grunn av manglende kontradiksjon – måtte føre fram. Etter en konkret vurdering av saksforholdet slik dette gikk fram av dokumentene i saken, la flertallet til grunn at den forklaring lagmannsretten bygde på som årsak til muggsopp-problemet, ikke hadde vært brakt fram i saken på en slik måte at det ga kjøperne foranledning til å argumentere mot den. Feilen kunne ha hatt innvirkning på resultatet, og lagmannsrettens dom måtte derfor oppheves. Mindretallet (dommerne Coward og Møse) fant at lagmannsretten i sitt resultat hadde lagt avgjørende vekt på de opplysninger selgeren hadde gitt i forbindelse med salget, og at redegjørelsen for årsakene til muggsopp-problemet ikke hadde hatt betydning for sakens utfall.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen