Spørsmål om tidsbegrenset festeavtale etter utløp var blitt oppsigelig

Høyesteretts dom, 29.06.2010, HR-2010-01124-A, (sak nr. 2009/2097), sivil sak, anke over dom

Tormod Johansen mfl. (advokat Kristian Korsrud) mot Bjørn Boberg mfl. (advokat Toril Grimsvang Kjøllesdal)

Dommere: Møse, Bårdsen, Utgård, Indreberg, Coward

Saken gjaldt spørsmålet om tidsbegrenset festeavtale etter utløp var blitt oppsigelig etter tomtefesteloven § 10 og da kunne kreves forlenget av festerne etter § 33.

Bortfesterne hadde gitt uttrykk for at en festeavtale for 49 år ikke ville bli forlenget, men sa den ikke opp senest to år før utløp. Festerne hevdet at den tidsbegrensede avtalen dermed var blitt oppsigelig etter § 10 første ledd, og at den kunne forlenges etter § 33. De fikk ikke medhold i tingretten og lagmannsretten.

Høyesterett var enig med lagmannsretten i at åremålsfestet var blitt oppsigelig etter § 10 første ledd, men flertallet var uenig i at en slik endret avtale ikke kunne forlenges etter § 33. Verken ordlyd eller forarbeider gav støtte for at en oppsigelig kontrakt etter § 10 første ledd ikke falt inn under uttrykket ”når festetida er ute” i § 33. På tomtefestelovens område bør man unngå et tolkningsresultat som er i strid med en naturlig forståelse av ordlyden. Festerne fikk derfor medhold. To dommere (Bårdsen og Indreberg) kom til at § 33 ikke gjaldt gjensidig oppsigelige festeforhold etter § 10, og viste særlig til at en slik løsning ville innebære bortfall av bortfesters oppsigelsesrett, i strid med ordlyden i § 10 og sammenhengen i reglene.

På grunnlag av overgangsreglene fant Høyesterett at reglene om fremsetting av krav på forlengelse etter § 36 første og annet ledd, men ikke tredje ledd, gjaldt i saken.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen