Spørsmål om utbetalinger fra et indre selskap skal anses som personinntekt

Høyesteretts dom 11.05.2010, HR-2010-00809-A, (sak nr. 2009/1804), sivil sak, anke over dom

The Boston Consulting Group AB (advokat Thomas K. Svensen) mot staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

Dommere: Stabel, Endresen, Webster, Møse, Matningsdal

I hvilken utstrekning utbetalinger skal fra et indre selskap anses som personinntekt for stille deltakeres arbeidsinnsats for selskapet, jf. skatteloven § 12-2 bokstav f og Rt. 2009 side 105.

The Boston Consulting Group IS er en del av det internasjonale konsulentselskapet The Boston Consulting Group. Hovedmann, som etter loven har fullt ansvar utad for selskapets forpliktelser, er The Boston Consulting Group AB. Petter Eilertsen, Rune Jacobsen og Bjørn Matre var i 2003 og 2004 stille deltakere, med ansvar begrenset til sine avtalte innskudd. Hovedmannens eierandel var 35 prosent og de stille deltakernes til sammen 65, fordelt med 45,5 prosent på Matre og 9,75 prosent hver på Eilertsen og Jacobsen. De første årene etter opprettelsen i 1999 ble utbetalte andeler av overskudd fra selskapet beskattet som kapitalinntekt, inntil ligningskontoret fattet endringsvedtak for 2003 og 2004, der alt utdelt overskudd ble omklassifisert til personinntekt. Tingretten og lagmannsretten kom til at vedtaket var gyldig.

Med utgangspunkt i Rt. 2009 side 105 – Enskilda-saken – kom Høyesterett til samme resultat. Ut fra en realvurdering var det mest naturlig å se utbetalingene som vederlag for arbeid – ikke kapitalinntekt. Deltakernes kapitalinnskudd var beskjedent – til sammen 19,5 millioner kroner – og det var ikke innbetalt. Hovedmannens var i realiteten like stort, selv om det etter avtalen bare skulle utgjøre 10 millioner, og hans ansvar er som nevnt ubegrenset utad. Deltakernes lønnsinntekter gikk betydelig ned etter at de ble partnere i selskapet, og de mottok ikke lenger bonus. De utbetalte overskudd lå i størrelsesorden 22 millioner i 2003 og 57 millioner i 2004, fordelt på de tre etter eierandelen. Skulle dette vært kapitalavkastning av de ikke innbetalte innskuddene, ville det  utgjøre 75 prosent for 2003 og 191 prosent for 2004 av ikke innbetalte innskudd. Alle virksomhetens eiendeler tilhørte dessuten hovedmannen, og det var hovedmannen som var ansvarlig for lønn til de ca. 40 andre ansatte. Retten til utbytte gjaldt bare så lenge deltakerne arbeidet for selskapet. Innskuddene og lønnsutbetalingene ga ikke inntrykk av å være allokert på armlengdes avstand. Transaksjonene syntes først og fremst å ha skjedd ut fra ønsket om en gunstigst mulig beskatning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen