Høyesterett - straff

Straffutmåling for grov korrupsjon

Høyesteretts dom 22.12.2010, HR-2010-02204-A, (sak nr. 2010/1114), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell), B (advokat Frode Sulland) og C (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Vilkåra for passiv medverking

Høgsteretts dom 22.12.2010, HR-2010-02210-A, (sak nr. 2010/1399), straffesak, anke over dom A (advokat Stian Finne Lange) og B (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Straffutmåling ved voldtekter til samleie

Høyesteretts dom 22.12.2010, HR-2010-02205-A, (sak nr. 2010/1560), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Berit Johannessen)

Plenumssak om straffansvar er forelda

Høyesteretts dom 3. desember 2010, HR-2010-02057-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden, advokat Anders Løvlie) mot Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) II. Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot A (advokat John Christian Elden, advokat Anders Løvlie) Rt-2010-1445

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom, 17.11.2010, HR-2010-01966-A, (sak nr. 2010/1139) straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Olav Aspelund)

Habilitetsavgjørelse i krigsforbrytersak

Høyesteretts kjennelse 19.10.2010, HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot A (advokat John Christian Elden)

Straffutmåling for ran og ransforsøk

Høgsteretts dom, 01.11.2010, HR-2010-01849-A, (sak nr. 2010/871), straffesak, anke over dom A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Straffutmåling for innførsel av eit svært stort parti amfetamin

Høgsteretts dom, 27.10.2010, HR-2010-01825-A, (sak nr. 2010/1026), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger) mot A og B (advokat gunnar K. Hagen), C og D (advokat John Christian Elden), E (advokat Marius O. Dietrichson) og F (advokat Arne Gunnar Aas)

Norsk straffelovs stadlege verkeområde

Høgsteretts dom, 27.10.2010, HR-2010-01824-A, (sak nr. 2010/907), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Tor Henning Knudsen)

Oppbevaring av skimmingsutstyr ved ankomst Oslo

Høgsteretts dom, 14.10.2010, HR-2010-01745-A, (sak nr. 2010/1103), straffesak, anke over dom Straffelova §§ 12 andre ledd og 186 A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger)

Krav til domsgrunner i frifinnende straffedom

Høyesteretts dom, 06.09.2010, HR-2010-01485-A, (sak nr. 2010/815), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Walter Wangberg) Straffeprosessloven § 40 fjerde og femte ledd

Straffutmåling for lekamsskading med betydeleg og varig skadefølgje

Høgsteretts dom, 01.09.2010, HR-2010-01466-A, (sak nr. 2010/872), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arild Oma) Straffelova § 229 tredje straffalternativ jf. § 232 og straffelova § 228 første ledd jf. § 232

Familievold

HRdom, 25.08.2010, HR-2010-01426-A, (sak nr. 2010/575), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Risa) Straffeloven § 219

Overtredelse av kulturminneloven § 27 og straffeloven § 317

Høyesteretts dom, 29.06.2010, HR-2010-01127-A, (sak nr. 2010/414), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland), B (advokat Anders Brosveet), C (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tarjei Istad)

Anker over lagmannsrettens begrunnede ankenektelse

Høyesteretts kjennelse, 24.06.2010, HR-2010-01095-A, (sak nr. 2010/467), straffesak, anke over beslutning A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) (sak nr. 2010/470), straffesak, anke over beslutning B (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Straffeprosessloven § 321 annet ledd...

Aktsomhetsvurderingen av straffeloven § 238

Høyesteretts dom 21.06.2010, HR-2010-01068-A, (sak nr. 2010/616), straffesak, anke over dom Straffeloven § 238 Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tor Henning Knudsen) mot A (advokat Inger Marie Sunde)

Spørsmål om lagdommers inhabilitet

Høyesteretts dom, 11.06.2010, HR-2010-01006-A, (sak nr. 2010/436), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden), B (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Straffutmåling for seksuell omgang med barn under 14 år

Høgsteretts dom 02.06.2010, HR-2010-00943-A, (sak nr. 2010/311), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes) B (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes) A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Erik Keiserud) mot C v/verge D (bistandsadvokat K. Holst Sæther)

Saksbehandlingen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet

Høyesteretts dom 01.06.2010, HR-2010-00939-A, (sak nr. 2009/2103), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden), B og C (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Dennis Danielsen) (sak nr. 2009/2107), straffesak, anke over dom, D (advokat Torkjell Solbø) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Dennis Danielsen)  

Siktede ikke gjort kjent med fritak for vitneplikt

Høyesteretts kjennelse, 14.04.2010, HR-2010-00612-A, (sak nr. 2010/250), straffesak, anke over kjennelse A mfl. (advokat Frode Sulland og advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim)

Straffutmåling for forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom 08.04.2010, HR-2010-00587-A, (sak nr. 2010/56), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Tap av førerett etter gjenteken promillekøyring

Høgsteretts dom 10.03.2010, HR-2010-00441-A, (sak nr. 2009/1939), straffesak, anke over dom Vegtrafikklova § 33 nr. 1 tredje ledd Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Kirsti Guttormsen) mot A (advokat John Christian Elden)

Straffutmåling ved såkalt utjenlig forsøk på innførsel av narkotika

Høyesteretts dom 5.03.2010, HR-2010-00410-A, (sak nr. 2009/2058), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Håvard Skallerud) Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Håvard Skallerud) mot A (advokat John Christian Elden)

Straffutmåling ved domfelling for grov familievold

Høgsteretts dom 10.02.2010, HR-2010-00242-A, (sak nr. 2009/1976), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger) Straffelova § 219 andre ledd

Bevisbyrde ved spørsmål om provokasjon

Høgsteretts dom, 04.02.2010, HR-2010-00222-A, (sak nr. 2009/1773), straffesak, anke A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) Straffelova § 228 andre ledd

Prøving av vilkår for utlevering til Kosovo

HRkjennelse, 19.01.2010, HR-2010-00106-A, (sak nr. 2009/1873), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Kirsti Guttormsen)

Til toppen