Aktsomhetsvurderingen av straffeloven § 238

Høyesteretts dom 21.06.2010, HR-2010-01068-A, (sak nr. 2010/616), straffesak, anke over dom

Straffeloven § 238

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tor Henning Knudsen) mot A (advokat Inger Marie Sunde)

Dommere: Øie, Bårdsen, Falkanger, Møse, Bruzelius

Saken gjaldt frifinnelse for overtredelse av straffeloven § 238 og reiste spørsmål om lagmannsretten hadde lagt riktig lovforståelse til grunn.

A ble i tingretten dømt for overtredelser av straffeloven § 238 om uaktsom forvoldelse av betydelig personskade ved bruk av motorvogn, og den generelle aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. I lagmannsretten ble han under dissens fire – tre frifunnet for overtredelse av straffeloven § 238. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett over lovanvendelsen.

Høyesterett fant at lagmannsrettens flertall på flere sentrale punkter hadde lagt til grunn en uriktig lovforståelse. Lagmannsrettens dom måtte derfor oppheves.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen