Habilitetsavgjørelse i krigsforbrytersak

Høyesteretts kjennelse 19.10.2010, HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch)

Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Coward, Noer, Gjølstad, Tjomsland, Matningsdal, Skoghøy, Utgård, Øie, Tønder, Bårdsen, Webster, Matheson, Falkanger, Normann, Schei

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen