Lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for forsøk på medvirkning til tilvirkning av narkotika

Høyesteretts dom, 03.09.2010, HR-2010-01478-A, (sak nr. 2010/729), straffesak, anke over dom

A (advokat Trygve Staff), B og C (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Runar Torgersen)

Dommere: Bårdsen, Coward, Tønder, Normann, Gjølstad

Saken gjaldt i første rekke lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for forsøk på medvirkning til tilvirkning av narkotika – dyrking av cannabisplanter i større omfang og med profesjonelt preg. Det var særlig spørsmål om grensen mellom straffri forberedelse og straffbart forsøk.

I forbindelse med etterforskning av en annen straffesak foretok politiet 6. desember 2006 ransaking mot en gård i X kommune. Låven hadde et samlet areal på ca. 660 m2, og var for en stor del bygget om og innredet med tanke på dyrking av cannabisplanter i stor skala – mer enn 2 000 planter ad gangen ved full drift. Produksjonen var ikke kommet i gang, og det gjenstod en del før anlegget ville oppnå maksimal kapasitet. Men alt nødvendig utstyr var på gården, og oppstart i mindre målestokk lå omkring én uke frem i tid. Full kapasitet ville oppnås innen seks måneder.

Det ble tatt ut tiltaler mot flere involverte, blant annet for forsøk på medvirkning til tilvirkning av et meget betydelig kvantum narkotika, jf. straffeloven § 162 første jf. tredje ledd, jf. § 49. Lagmannsretten domfelte i tråd med dette.

Høyesterett opprettholdt lagmannsrettens lovanvendelse. Ved vurderingen av om den nedre grense for forsøk var passert, la Høyesterett særlig vekt på at man over et lengre tidsrom, systematisk og organisert, hadde investert betydelige verdier og arbeidsinnsats i forberedelser, ombygging og innredning, med sikte på å realisere planer om langsiktig produksjon i nærmest industrielt omfang. Det var foretatt straffbare handlinger, ved tyverier og helerier av verktøy og større utstyr til selve produksjonen. Veien frem til produksjonsstart var for de ansvarlige relativt sett kort, selv om den altså lå én uke frem i tid. Det som gjenstod, skilte seg heller ikke særlig fra det som allerede var gjort.

Ved straffutmålingen ble tatt utgangspunkt i det antall planter som var funnet bevist at man tok sikte på å dyrke frem til høsting, og den mengden cannabis dette normalt ville representere – nemlig 2 400 planter, svarende til 192 kilo cannabis. Det måtte deretter foretas en markert korreksjon for at det var langt frem til man faktisk hadde produsert ferdig så store menger. For eieren av gården, som også hadde vært helt sentral i planleggingen, ble straffen satt til fengsel i tre år og seks måneder – som da også inkluderte enkelte andre forhold. For to andre, som hadde stått for mye av det praktiske arbeidet med produksjonsanlegget, ble straffen satt til fengsel i to år og ni måneder. Også for disse to var da enkelte andre forhold omfattet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen