Saksbehandlingen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet

Høyesteretts dom 01.06.2010, HR-2010-00939-A,

(sak nr. 2009/2103), straffesak, anke over dom,

A (advokat John Christian Elden), B og C (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Dennis Danielsen)

(sak nr. 2009/2107), straffesak, anke over dom,

D (advokat Torkjell Solbø) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Dennis Danielsen)

 

Dommere: Støle, Utgård, Stabel, Falkanger, Bruzelius

De tiltalte var av lagmannsretten idømt lengre fengselsstraffer for overtredelser av straffeloven § 162 første og tredje ledd første punktum, jf. femte ledd. Saken gjaldt for Høyesterett dels anke over saksbehandlingen ved at saken ikke var tilstrekkelig opplyst, dels anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet på grunnlag av et protokollat av en del av lagmannens foredrag til lagretten.

Under etterforskningen av de straffbare forhold ble det i et samarbeid mellom politiet og tolletaten foretatt kontroll av trailerankomster fra utlandet med sikte på å få klarlagt de nærmere omstendigheter rundt innførsel av et større parti amfetamin. Opplysninger fra kontrollen ble nedfelt i et notat fra en av de tolltjenestemenn som deltok. Notatet ble ikke lagt ved dokumentene i straffesaken. Verken påtalemyndighet eller de tiltalte ved deres forsvarere var kjent med disse opplysningene før etter at lagmannsretten hadde avsagt dom.

Høyesterett kom etter en konkret vurdering til at det var en rimelig mulighet for at feilen kunne ha innvirket på dommen for en av de domfelte, og for hans del ble lagmannsrettens dom med ankeforhandling opphevet.

Videre opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom med ankeforhandling for to av de øvrige domfelte for så vidt gjaldt domfellelsen etter straffeloven § 162 tredje ledd første punktum. Den protokollerte del av lagmannens foredrag var uklar om forsett som skyldkrav med hensyn til arten av det narkotiske stoffet, og om at bevisbyrden også i denne relasjon påhviler påtalemyndigheten.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen