Spørsmål om ileggelse av foretaksstraff for et turoperatørselskap

Høyesteretts dom 22.12.2010, HR-2010-02201-A, (sak nr. 2010/1328), straffesak, anke over dom

A B.V. (advokat Erik Blaker) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Dommere: Noer, Utgård, Bårdsen, Sandberg, Bruzelius

Saken gjelder spørsmål om ileggelse av foretaksstraff for et turoperatørselskap, jf. straffeloven § 48 a og 48 b.

Et nederlandsk selskap arrangerte cruise rundt Svalbard. På en rundreise i 2007 førte kapteinen skipet inn langs Storbreen. Da skipet lå om lag 35 meter fra brefronten, kalvet breen og en isblokk raste i sjøen. En stor bølge skyllet over skipet, og skipet krenget kraftig. 18 av passasjerene ble skadet, hvorav flere alvorlig.

Selskapet ble i lagmannsretten idømt en bot på 300 000 kroner i foretaksstraff. Høyesterett var enig med lagmannsretten i at grunnvilkårene for anvendelse av foretaksstraff var til stede, idet kapteinen  hadde handlet på vegne av selskapet da han overtrådte skipssikkerhetslovens regler om sikker navigering av skipet. Høyesterett fant videre at selskapet burde idømmes foretaksstraff etter en vurdering av hensynene som er listet opp i straffeloven § 48 b. Tatt i betraktning skadepotensialet ved denne typen ulykker, risikoen ved å seile så nær en høy og oppsprukken brefront, og den begrensede mulighet for bistand som kan gis ved ulykker langt fra folk på Svalbard, burde selskapet ha tatt ansvar for at cruiseskipene ikke gikk så nær breen som i dette tilfelle. Videre ble det vist til at selskapet var klar over at skipene gikk tett inntil breene og at dette fremkom i forbindelse med markedsføringen av turene.

Selskapets anke til Høyesterett ble etter dette forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen