Spørsmål om krenkelse av privatlivets fred ved utgivelse av en lokalhistorisk bok

Høyesteretts dom, 02.03.2010, HR-2010-00390-A, (sak nr. 2009/1047), sivil sak, anke over dom

Straffeloven § 390 og skadeserstatningsloven § 3-6

A (advokat Atle Helljesen) mot B (advokat Magne Olsen)

Dommere: Matheson, Bårdsen, Tjomsland, Øie, Gjølstad

Saken gjelder spørsmål om krenkelse av privatlivets fred ved utgivelse av en lokalhistorisk bok, jf. straffeloven § 390 og skadeserstatningsloven § 3-6.

A utga i 2007 boken ”Nok innmark til ei ku” som omhandler historien til i alt 23 småbruk i Y kommune, heriblant As eget bruk ”X”. Bruket omhandles over 20 sider. Seks av disse sidene omhandler hovedsakelig forhold som fant sted på bruket under hans samliv med sin tidligere ektefelle B som han ble skilt fra i 1995. Beretningen omhandler også separasjonen mellom de tidligere ektefellene. 

Da B ble kjent med boken, følte hun sitt privatliv krenket og anla søksmål med krav om oppreisningserstatning og stans av videre distribusjon. Hun tapte i tingretten, men vant frem i lagmannsretten.

Høyesterett kom til at omtalen av B gjelder personlige eller huslige forhold. Hovedspørsmålet i saken var derfor om denne omtalen er rettsstridig og derved krenker privatlivets fred. Bedømmelsen må foretas i lys av hvor nærgående og intim opplysningen er, om opplysningen er negativ eller positiv for den som omtales, om den er riktig, eventuelt om den fremtrer som sjikanøs. Vurderingen skal foretas etter en objektiv norm. Det ble i dommen slått fast at hensynet til ytringsfriheten spiller inn også ved bedømmelsen av personomtaler i lokalhistoriske beretninger, og ikke bare ved omtale av offentlige personer eller ved omtale som skal gi bidrag til den alminnelige samfunnsdebatt.

Høyesterett kunne ikke se at omtalen i boken er rettsstridig, selv om fremstillingen – i tråd med As egen erkjennelse – burde vært annerledes. Det ble her pekt på at opplysningene som formidles, ikke er spesielt følsomme. Det er heller ikke benyttet nærgående formuleringer eller nedsettende karakteristikker. Personomtale som gir et ufordelaktig helhetsinntrykk, kan ikke uten videre anses som rettsstridig. Fremstillingen ble ansett å ligge innenfor den frihet historieskriveren eller selvbiografen må ha til å beskrive personer som har deltatt i ens liv og levnet. Konstatering av rettsstrid i saken her, ville kunne ha store konsekvenser for særlig biografiske og historiske fremstillinger i sin alminnelighet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen