Straffutmåling - legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts dom, 01.11.2010, HR-2010-01851-A, (sak nr. 2010/1122), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Frode Jæger Folkestad)

Dommere: Tønder, Bårdsen, Normann, Matheson, Matningsdal

Saken gjaldt straffutmåling ved overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ, jf. § 232, legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg gjaldt den overtredelse av våpenloven og straffeloven § 352 a om forbud mot å bære kniv på offentlig sted.

A ble funnet skyldig i uten forvarsel å ha sprunget på fornærmede bakfra og slått denne i hodet fire til fem slag med slåsshanske. Han sluttet å slå etter å ha blitt forhindret av fornærmedes kjæreste. Slagene påførte fornærmede et kutt i bakhodet som måtte sys med fire sting. Hendelsen fant sted i en sentrumsgate i X en lørdag natt. Han ble dessuten dømt for overtredelse av våpenloven og etter straffeloven § 352 a for å bære kniv på offentlig sted.

Mens han av tingretten ble dømt til en straff av fengsel i sju måneder, satte lagmannsretten straffen til fengsel i fem måneder hvorav 90 dager ble gjort betinget.

Etter påtalemyndighetens anke satte Høyesterett straffen til fengsel i seks måneder. Høyesterett tok utgangspunkt i gjeldende straffenivå for legemsbeskadigelse på gjerningstidspunktet, som var august 2009. Siden hendelsen fant sted etter vedtakelsen i juni 2009 av de skjerpende straffebestemmelsene i straffeloven 2005, ble disse i en begrenset grad tatt i betraktning under hensyn til en gradvis opptrapping av straffenivået fram mot juni 2010, da straffskjerpelsene ble gjort gjeldende for blant annet overtredelse av straffeloven § 229. I straffutmålingen ble det også lagt vekt på overtredelsene av straffeloven § 352 a og våpenloven. Selv om domfelte etter hendelsen hadde vist positive trekk ved sin livsførsel, kunne det verken tilsi bruk av samfunnsstraff eller at noen del av dommen ble gjort betinget.  

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen