Straffutmåling - seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts dom, 24.11.2010, HR-2010-02013-A, (sak nr. 2010/958), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Dommere: Falkanger, Normann, Utgård, Tønder, Gjølstad

Saken gjelder utmåling av straff for overtredelse av straffeloven § 196 om seksuell omgang med barn under 16 år, samt om domfelte skulle pålegges å betale oppreisning. Fornærmede var 14 år og 5 måneder på gjerningstidspunktet, mens gjerningsmannen var 25 år. Det var gjennomført samleie. Lagmannsretten hadde idømt samfunnsstraff. I henhold til høyesterettspraksis skal det imidlertid normalt idømmes ubetinget fengsel når den seksuelle omgangen er samleie og fornærmede befinner seg i nedre del av den aldersgruppen § 196 retter seg mot. Flertallet mente det ikke var forhold ved saken som kunne begrunne at dette utgangspunktet skulle fravikes. At domfelte fremsto som relativt umoden og med liten seksuell erfaring, kunne ikke begrunne samfunnsstraff. Straffen ble satt til fengsel i 45 dager. Mindretallet (Normann) fant ikke grunn til å fravike det resultat lagmannsretten hadde kommet til etter umiddelbar bevisførsel.

Etter en konkret vurdering fant Høyesterett – enstemmig – at oppreisning ikke burde idømmes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen