Straffutmåling etter domfellelse for brudd på utlendingsloven

Høyesteretts dom 27.09.2010, HR-2010-01612-A, (sak nr.2010/908), straffesak, anke over dom
A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingrid Johansen)

Dommere: Matheson, Møse, Bruzelius, Tønder, Schei

Saken gjaldt straffutmåling etter domfellelse for brudd på utlendingsloven av 24. juni 1988 nr. 64 § 47 annet ledd bokstav a. Bestemmelsen har sin parallell i den nye utlendingsloven § 108 annet ledd bokstav a, og retter seg mot bruk av utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

Domfelte hadde i tre forskjellige virksomheter der han var ansvarlig for ansettelsene, systematisk benyttet seg av i alt 13 arbeidere som han visste ikke hadde lovlig arbeidstillatelse. Aktiviteten var godt organisert med forbindelse over landegrensene. Utlendingene hadde kommet til landet på illegal måte og vært utstyrt med falske identifikasjonspapirer. Forholdet strakk seg helt fra august 2006 og til januar 2008 da virksomheten ble oppdaget. Høyesterett fremhevet at allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende ved utmåling av straff overfor denne type forbrytelser.

Tingretten hadde utmålt en straff av fengsel i 1 år og 4 måneder mens lagmannsretten satte straffen til fengsel i 1 år. Domfelte hadde anket over straffutmålingen.

Anken ble forkastet. Høyesterett mente tingrettens dom gav uttrykk for et riktig straffenivå for det forholdet saken gjaldt. Når lagmannsrettens straffutmåling likevel ble opprettholdt, skyldtes det at saken hadde tatt noe lenger tid enn den burde. Høyesterett uttalte dessuten at det skal en del til for å skjerpe straffen når det utelukkende er domfelte som har angrepet lagmannsrettens straffutmåling.

 Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen