Straffutmåling for befatning med til sammen rundt 8,8 kg kokain/amfetamin

Høyesteretts dom, 15.09.2010, HR-2010-01536-A, (sak nr. 2010/823), straffesak, anke over dom
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anja Bech) mot A (advokat Marius O. Dietrichson) og B (advokat Øystein Storrvik)

Dommere: Øie, Endresen, Normann, Matheson, Bruzelius

Saken gjaldt straffutmåling for befatning med til sammen rundt 8,8 kg kokain/amfetamin, og reiste blant annet spørsmål om idømmelse av delvis betinget dom på vilkår om gjennomføring av narkotikaprogram med domstolskontroll.

B var av lagmannsretten funnet skyldig i befatning med til sammen 8,8 kg kokain – i det vesentlige omsetning. A var funnet skyldig i befatning med til sammen 4,8 kg kokain – også dette i det vesentlige omsetning – og overlevering av 4 kg amfetamin. Begge var blant annet domfelt for overtredelse av straffeloven § 162 tredje ledd om befatning med et meget betydelig kvantum narkotika. B og A hadde hatt sentrale roller i et godt organisert distribusjonsledd for kokain i Norge. B var imidlertid nærmere innførselsleddet enn A og hadde følgelig en mer sentral rolle ved kokainomsetningen enn ham. A var mellommann ved amfetaminoverdragelsene, men det gjaldt da to enkeltstående overdragelser og ikke en vedvarende virksomhet.

B ble i tingretten idømt straff av fengsel i syv år, mens straffen for A ble satt til fengsel i seks år. Begge ble dessuten dømt til å tåle inndragning. Lagmannsretten justerte ned mengden med kokain noe sammenlignet med tingretten, og fastsatte fengselsstraffen for begge til seks år. For A ble ett og et halvt år av straffen gjort betinget på det vilkår at han gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Høyesterett fastsatte straffen for begge til fengsel i syv år. Utgangspunktet for B ble satt til mellom syv og åtte år, men det ble gjort fradrag for lang varetektstid – 1226 dager. Utgangspunktet for A var i overkant av syv år, og for ham ble det gitt et mindre fradrag for tilståelse for lagmannsretten, som hadde hatt en viss prosessøkonomisk betydning.

Høyesterett fant ikke grunnlag for å idømme A delvis betinget dom på vilkår om gjennomføring av narkotikaprogram. Selv om det ikke etter loven var utelukket å idømme en slik reaksjon, talte allmennpreventive hensyn sterkt imot. A hørte heller ikke til den gruppen av rusmisbrukere som ordningen i første rekke retter seg mot. Høyesterett pekte på at han, til tross for et alvorlig narkotikaproblem, hadde levd et relativt sett velordnet liv.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen