Straffutmåling for forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom 08.04.2010, HR-2010-00587-A, (sak nr. 2010/56), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Dommere: Møse, Tjomsland, Endresen, Matheson, Schei

Eieren av en fritidsbåt meldte den stjålet og sendte skademelding til forsikringsselskapet. Det viste seg at han og to bekjente, herunder A, hadde planlagt at båten skulle fjernes. A ytet praktisk viktig bistand ved å ta bilder av båten og sende dem til den tredje som var innblandet, kjøre denne i bil slik at båten ble fjernet, og føre den langs kysten til bestemmelsesstedet. 

De tre ble idømt ubetinget fengselsstraff i tingretten og lagmannsretten. A anket til Høyesterett fordi han mente at syv måneder fengsel var for strengt, men fikk ikke medhold. 

Etter fast praksis skal det som utgangspunkt reageres med ubetinget fengsel mot forsikringsbedrageri, med mindre det dreier seg om forholdsvis beskjedne beløp, eller det foreligger særlige omstendigheter. Båten var forsikret for en million kroner, A hadde hatt en sentral medvirkerrolle, og forsikringsbedrageriet var nøye planlagt. Det forelå ingen formildende omstendigheter.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen