Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom, 17.11.2010, HR-2010-01966-A, (sak nr. 2010/1139) straffesak, anke over dom

A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Olav Aspelund)

Dommere: Noer, Webster, Matningsdal, Øie, Schei

Saken gjelder straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse, jf straffeloven § 162 første og annet ledd.

Domfelte var funnet skyldig i å ha innført 979 tabletter Subutex 8 mg til Norge. Subutex er et legemiddel som brukes til rusmisbrukere ved legemiddelassistert rehabilitering. Formålet med innførselen her var salg på det illegale markedet.

Det er ikke utviklet noe etablert straffenivå for befatning med Subutex. Ved straffutmålingen tok Høyesterett utgangspunkt i at virkestoffet i Subutex – buprenorfin – har mange likhetstrekk med heroin. Det er tidligere lagt til grunn av Høyesterett at befatning med buprenorfin bør straffes noe mildere enn befatning med heroin.

Høyesterett drøftet hvilke forutsetninger som skal legges til grunn ved omregning av mengde Subutex til analog mengde heroin – som utgangspunkt for en skjønnsmessig sammenligning ved straffutmålingen.

Høyesterett fant at beslaget kunne anses analogt med om lag 120 gram heroin. Straffen ble satt til fengsel i tre år og tre måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen