Straffutmåling for innførsel av 728,8 gram kokain hvor domfelte hadde opptrådt som kurer

Høyesteretts dom 17.12.2010, HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Dommere: Skoghøy, Øie, Normann, Matheson, Coward

Domfelte hadde 4. november 2009 innført 728,8 gram kokain fra Tsjekkia til Norge. Innførselen var gjennomført på den måten at en større ampulle ble skult i underlivet, mens 49 ampuller ble svelget. Domfelte kom med fly til Sandefjord Lufthavn Torp. Kort tid etter ankomst ble hun stoppet av en tollkontrollør. Den ampullen hun ved innførselen hadde gjemt i underlivet, hadde hun i mellomtiden tatt ut og lagt i vesken. Denne ampullen ble funnet ved tollkontrollen. Domfelte erkjente umiddelbart at hun i tillegg til den ampullen som ble funnet i vesken, hadde svelget et stort antall ampuller og var villig til å ”avlevere” disse. Dette ble også gjort.

Kokainen hadde en gjennomsnittlig renhetsgrad på 41 %. Domfelte bruker ikke selv narkotika. Hun er arbeidsløs sosionom fra X. Motivet for innførselen var å tjene penger.

Lagmannsretten hadde under dissens (6 mot 1) fastsatt straffen til to års fengsel. Domfelte anket til Høyesterett, som enstemmig forkastet anken.

Høyesterett viste til at det i forarbeidene til straffeloven av 2005 er forutsatt at det straffutmålingsnivå som er etablert for narkotikaforbrytelser, i hovedsak skal videreføres. Det ble ved straffutmålingen tatt utgangspunkt i at nivået for innførsel av ett kg kokain som kurér er tre års fengsel. Den omstendighet at svelging av narkotika er forbundet med en betydelig helserisiko, tilsier ikke at denne form for smugling skal straffes mildere enn andre former for smugling. For det kvantum det her var tale om, måtte utgangsnivået være fengsel i to år og sju–åtte måneder. Den uforbeholdne tilståelse hadde lettet iretteføringen, og hun måtte derfor få rundt 20 % ”tilståelsesrabatt”. Det ble også tillagt vekt i formildende retning at domfelte på grunn av en feil ved veiingen var siktet og dømt i tingretten for ca. 200 gram for meget. Feilen ble først oppdaget under saksforberedelsen for lagmannsretten. Straffen ble på dette grunnlag satt til fengsel i to år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen