Straffutmåling for legemsbeskadigelse med døden til følge

Høyesteretts dom 4.11.2010, HR-2010-01881-A, (sak nr. 2010/1228), straffesak, anke over dom

Straffeloven § 229 tredje straffalternativ

A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Dommere: Noer, Matheson, Bårdsen, Webster, Matningsdal

A var i tingretten funnet skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge og dømt til fem års fengsel. Han hadde slått fornærmede i hode og ansikt slik at han døde. Det dreide seg om ti harde slag, som kom nærmest eksplosivt, med stor styrke og intensitet.

Handlingen skjedde etter 19. juni 2009 – da de nye og strengere straffebudene mot voldslovbrudd ble tilføyd straffeloven 2005 – men før endringen av straffeloven 1902 § 229 den 25. juni 2010, hvor straffen for overtredelse av § 229 ble skjerpet. Høyesterett har tidligere lagt til grunn at det skal skje en gradvis skjerping av straffenivået i perioden mellom den nye straffelovens vedtakelse og ikrafttredelse. Det ble lagt til grunn at denne gradvise skjerpelsen må gjennomføres raskere som følge av at strafferammene i straffeloven 1902 ble forhøyet sommeren 2010.

A tilsto forholdet i første politiavhør. Hendelsen ble fanget opp av overvåkningskamera og tilståelsen hadde derfor ikke betydning for oppklaringen av saken, og ga også begrenset prosessøkonomisk gevinst. Tilståelsen ble likevel tillagt en viss vekt i formildende retning.

A var både i tingretten og lagmannsretten dømt til fengsel i fem år. Høyesterett fant at anken ikke kunne føre fram, og fastholdt straffen på 5 års fengsel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen