Straffutmåling for medvirkning til unndragelse av merverdiavgift og overtredelse av ligningsloven på grunn av "svart arbeid"

Høyesteretts dom 07.04.2010, HR-2010-00572-A, (sak nr. 2009/1953), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Dommere: Møse, Matningsdal, Bruzelius, Webster, Coward

En hytteeier inngikk avtale om at en snekker skulle utføre deler av byggearbeider uten å oppgi det til skatte- og avgiftsmyndighetene. Da hytteeieren senere ble kontaktet av fylkesskattekontoret, opplyste han uriktig at han selv hadde stått for innredningsarbeidet.

Tingretten satte straffen til betinget fengsel i 60 dager, og lagmannsretten forkastet påtalemyndighetens anke.

Påtalemyndighetens videre anke til Høyesterett førte frem. Etter Høyesteretts syn forutsetter en effektiv bekjempelse av skatte- og avgiftsunndragelser at også en privatperson som inngår avtale om ”svart arbeid” med næringsdrivende, som utgangspunkt risikerer en ubetinget reaksjon. Det unndratte beløp var betydelig (92 785 kroner). Det var også et skjerpende moment at hytteeieren bevisst hadde gitt uriktige opplysninger til myndighetene. Familiemessige forhold var ikke sterke nok til å begrunne samfunnsstraff. Hytteeieren ble idømt ubetinget fengsel i 21 dager.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen