Straffutmåling for voldtekter og voldtektsforsøk samt annen vold mot domfeltes mindreårige barn

HRdom, 10.02.2010, HR-2010-00240-A, (sak nr. 2009/1982), straffesak, anke over dom

A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Randi Gabrielsen)

Dommere: Indreberg, Flock, Øie, Tønder, Schei

Saken gjelder utmåling av straff for voldtekter og voldtektsforsøk samt annen vold mot domfeltes mindreårige barn.

A er domfelt for to voldtekter til samleie og ett forsøk på voldtekt til samleie av sin 12 år gamle datter, og én voldtekt til utuktig omgang og ett tilfelle av seksuell handling mot sin 13 år gamle datter. Han er også domfelt for å ha opptrådt voldelig og skremmende overfor døtrene og deres yngre bror, jf. straffeloven § 219 første ledd. Alt skjedde i løpet av ett år under samvær. Tingretten tok utgangspunkt i rettspraksis om seksuelle overgrep mot barn, og satte straffen til fengsel i 4 år 8 måneder. Lagmannsretten tok utgangspunkt i at straffnivået for voldtekt var 3–4 år, og satte straffen til fengsel i 7 år.

Høyesterett pekte på at voldtektsbestemmelsen ikke brukes i alle saker om seksuelle overgrep mot barn hvor den kunne vært brukt. Det kan skyldes at strafferammen uansett er vid nok, og også at det ikke nødvendigvis fremstår som en avgjørende forskjell i straffverdighet om det er barnets generelle avhengighetsforhold eller tillit til den voksne, eller direkte tvang, som gjør det mulig for den voksne å forgripe seg på barnet, jf. også Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) side 242–243 og NOU 1991: 13 kapittel 2.1.4: Ved bruk av moderat vold og tvang kan skadeligheten sidestilles.  Mens tvang og vold i hovedsak utløser maktesløshet og følelsen av fare, utløser forføring og lokking i hovedsak følelsen av å ha blitt sviktet, og medfører skam, skyldfølelse og ødeleggelse av selvbildet. Dette kan imidlertid ikke brukes som argument for å straffe voldtekt av egne barn mindre strengt enn voldtekt av voksne.

Ved utmålingen av straffen er det derfor nødvendig ikke bare å se hen til straffnivå ved seksuelle overgrep mot barn, men også til straffnivået for voldtekt ellers. Høyesterett pekte også på at den skrittvise økningen av straffen for seksuallovbrudd som har funnet sted siden lovendringen i 2000, skal fortsette, jf. Rt. 2009 side 1412.

Høyesteretts flertall fant at det ikke var grunnlag for å sette ned straffen på fengsel i 7 år. En dommer – dommer Flock – dissenterte. Etter hans syn representerer en straff av fengsel i sju år et taktomslag i den straffskjerpelsen som for tiden blir gjennomført. Han mente straffen passende kunne settes til fengsel i 5 år og 9 måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen