Straffutmåling ved såkalt utjenlig forsøk på innførsel av narkotika

Høyesteretts dom 5.03.2010, HR-2010-00410-A, (sak nr. 2009/2058), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Håvard Skallerud)

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Håvard Skallerud) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Øie, Indreberg, Matheson, Webster, Gjølstad

A var domfelt for forsøk på innførsel av 3005 gram kokain. I virkeligheten inneholdt det aktuelle stoffet enkelte legemidler som ikke er oppført på narkotika- eller dopinglisten, og det dreide seg følgelig om såkalt utjenlig forsøk på innførsel av narkotika. Tingretten fastsatte straffen til to år og seks måneder, mens lagmannsretten etter anke over straffutmålingen reduserte straffen til to år og tre måneder.

Høyesterett tok utgangspunkt i at A ville ha blitt idømt en straff av fengsel i rundt fire år dersom stoffet som ble innført, virkelig hadde vært kokain.

Høyesterett uttalte at det ved utjenlig forsøk på innførsel av narkotika ikke er noen reell spredningsfare, og at det derfor normalt må gjøres et betydelig fradrag i straffen. Fradraget kan imidlertid ikke baseres på en nærmere bestemt brøkdel eller prosentsats. Utjenlige forsøk kan være av svært ulik art, og de nærmere omstendigheter vil måtte ha betydning ved fastsettelsen av straffen her som ellers.

Etter en samlet vurdering fant Høyesterett den straff som lagmannsretten hadde fastsatt, passende.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen