Straffutmåling ved seksualforbrytelser i familieforhold

Høyesteretts dom 04.02.2010, HR-2010-00221-A, (sak nr. 2009/1412), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Elisabeth Deinboll)

Dommere: Bårdsen, Tønder, Flock, Stabel, Tjomsland

Saken gjaldt straffutmåling ved seksualforbrytelser i familieforhold, forøvet overfor domfeltes stedatter. Overgrepene fant sted jevnlig over flere år, i all hovedsak mens fornærmede var i barneskolealder. Ved én anledning – da hun var vel 13 år – hadde domfelte samleie med henne. For øvrig var det tale om masturbasjon, innføring av fingre i skjeden og slikking av fornærmedes kjønnsorgan. Lagmannsretten hadde fastsatt straffen til fengsel i fire år og seks måneder.

For Høyesterett ble gjort gjeldende at lagmannsretten i skjerpende retning hadde lagt avgjørende vekt på uttalelser i forbindelse med endring i straffeloven 2005 – i første rekke i Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) – om skjerpelse av straffen for seksuelle overgrep mot barn. Under henvisning til uttalelsene i Høyesteretts storkammerdom i Rt. 2009 side 1412 avsnitt 34 om en fortsatt skrittvis skjerpelse av straffenivået i slike saker, fant imidlertid Høyesterett at lagmannsrettens straffutmåling var riktig. Det ble fremhevet som særlig graverende at fornærmede i viktige barneår hadde måttet leve i en sammenhengende misbruksituasjon i hjemmet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen