Straffutmåling ved voldtekter til samleie

Høyesteretts dom 22.12.2010, HR-2010-02205-A, (sak nr. 2010/1560), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Berit Johannessen)

Dommere: Bårdsen, Bruzelius, Øie, Webster, Schei

Saken gjaldt straffutmåling ved voldtekter til samleie, og enkelte andre forhold. Det var særlig spørsmål om forvaring, jf. straffeloven § 39 c.

A var i to instanser funnet skyldig blant annet i voldtekt av to unge kvinner, i form av en serie ubeskyttede vaginale samleier med sædavgang, og oralsex. Innslaget av trusler, vold og hensynsløs utnyttelse var fremtredende, især for en av de fornærmede – hvor det også fant sted straffbar frihetsberøvelse i forbindelse med voldtekten. Overgrepene pågikk over flere timer.

Tingretten og lagmannsretten var kommet til at det burde idømmes forvaring, med en lengstetid på sju år og seks måneder og en minstetid på fem år. Domfeltes anke til Høyesterett førte ikke frem.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen