Plenumssak om straffansvar er forelda

Høyesteretts dom 3. desember 2010, HR-2010-02057-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom

I. A (advokat John Christian Elden, advokat Anders Løvlie) mot Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch)

II. Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot A (advokat John Christian Elden, advokat Anders Løvlie)

Rt-2010-1445

Dommere: Møse, Skoghøy, Coward, Skoghøy, Matningsdal, Øie, Endresen, Noer, Gjølstad, Tjomsland, Utgård, Tønder, Bårdsen, Webster, Matheson, Falkanger, Normann, Schei

Mindretallet – Skoghøy, Coward, Matningsdal, Øie, Endresen og Noer – kom til at Grunnloven § 97 ikke var til hinder for at A ble dømt etter straffeloven 2005 §§ 102 og 103. Handlingene var på gjerningstidspunktet straffbare etter norsk rett, og ved en internasjonal straffeforfølgning kunne de ha vært pådømt som krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Når det etter straffeloven 2005 § 3 andre ledd ikke kan anvendes strengere straff enn den som fulgte av norsk lov på gjerningstidspunktet, og det ved straffutmålingen uansett kan tas hensyn til den folkerettslige klassifikasjon, fant mindretallet at en domfellelse etter straffeloven 2005 §§ 102 og 103 ikke ville være påviselig mer belastende enn en domfellelse etter straffeloven 1902 § 223 med mulighet til ytterligere internasjonal forfølgning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen