Hvem skal begrunne bevisresultatet i enkelte lagrettesaker

Høyesteretts dom 30.06.2010, HR-2010-01138-A, (sak nr. 2010/534), straffesak, anke over dom

Straffeprosessloven § 376 c

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tor Henning Knudsen)

Dommere: Webster, Tønder, Matheson, Øie, Matningsdal

Saken gjelder om det var begrunnelsesplikt for bevisvurderingen under skyldspørsmålet i den konkrete saken og om en slik begrunnelsesplikt kan oppfylles ved at de tre fagdommerne begrunner hvorfor lagrettens kjennelse ikke blir satt til side, jf. straffeprosessloven § 376 c.

Høyesterett fant det klart at det ikke var begrunnelsesplikt i den aktuelle saken. Domfelte var dømt både i tingretten og i lagmannsretten og det var ingen særlig uforklarlige punkter i bevisvurderingen under skyldspørsmålet som måtte ha vært forklart for at dommen skulle være etterprøvbar, jf. Rt. 2009 side 1439.

Høyesteretts flertall – dommerne Webster, Øie, Matheson og Matningsdal – kom til at i de unntakstilfellene hvor bevisvurderingen under skyldspørsmålet må begrunnes, skal det gjøres av de tre fagdommerne som begrunnelse for deres avgjørelse etter straffeprosessloven § 376 c. Det kunne ikke utledes noe bestemt om hvem som skal begrunne av plenumsdommen i Rt. 2009 side 750, Rt. 2009 side 1439 eller Rt. 2009 side 1526, ettersom spørsmålet ikke var tema i noen av disse sakene. Etter § 376 c har de tre fagdommerne kompetanse i skyldspørsmålet, og selv om det ikke er et generelt krav om at beslutninger skal begrunnes, fant flertallet at loven må praktiseres slik at det er de tre fagdommerne alene som gir begrunnelsen for bevisresultatet når dette er nødvendig. At fagdommerne gir den nødvendige begrunnelsen vil også sikre lagrettemedlemmenes anonymitet som er forutsatt i lovverket. Avslutningsvis ble det understreket at i saker hvor bevisvurderingen under skyld- og straffespørsmålet glir over i hverandre, noe som særlig kan være aktuelt i enkelte narkotikasaker, vil det ikke være noen saksbehandlingsfeil om fagdommerne og legdommerne finner det hensiktsmessig å gi en felles begrunnelse.

Mindretallet – dommer Tønder – kom til at det følger av plenumsdommen i Rt. 2009 side 750 at det er de tre fagdommerne sammen med de fire legdommerne som fastsetter reaksjonen som også skal begrunne bevisvurderingen under skyldspørsmålet der det er nødvendig.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen