Saken gjelder hva som er riktig verneting ved tiltale for innsidehandel

Høyesteretts dom, 11.06.2010, HR-2010-01008-A, (sak nr. 2010/457), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred)

Dommere: Falkanger, Møse, Øie, Bårdsen, Bruzelius

ØKOKRIM har ved Oslo tingrett tatt ut tiltale mot en mann som hadde vært bosatt i  og hadde sin forretningsvirksomhet i X. Tiltalen gjelder flere forhold, blant annet innsidehandel. Tiltalte begjærte saken avvist  fra Oslo tingrett, med den begrunnelse at rett verneting for alle tiltalepostene er Drammen tingrett. Oslo tingrett tok ikke begjæringen til følge, og anke til lagmannsretten førte ikke frem. Lagmannsretten fant at den del av tiltalen som gjelder innsidehandel, isolert sett skal forfølges ved Oslo tingrett, og at tiltale for de øvrige postene derved også kan tas ut der, jf. straffeprosessloven § 14.

Tiltalte anket til Høyesterett, og ankeutvalget besluttet at saken skulle behandles i avdeling. Tiltalte gjorde – som for de øvrige instanser – gjeldende at bruddet på forbudet mot innsidehandel isolert sett skal forfølges i den rettskrets han oppholdt seg da han la inn ordrene om kjøp og salg, dvs. ved Drammen tingrett. Høyesterett fant imidlertid at ved innsidehandel med verdipapirer som er notert på Oslo Børs, må straffeprosessloven § 10 forstås slik at den straffbare handling ”antas foretatt” på børsen. Oslo tingrett ble derfor funnet å være rett verneting. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen