Spørsmål om en fars fotografering av sin nakne 11-årige sønn utgjør seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

Høyesteretts dom 15.04.2010, HR-2010-00623-A, (sak nr. 2010/267), straffesak, anke over dom

A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Oma)

Straffeloven § 201 bokstav c

 

Dommere: Bårdsen, Stabel, Tønder, Webster, Tjomsland

Spørsmålet var om en fars fotografering av sin nakne 11-årige sønn utgjorde seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, jf. straffeloven § 201 bokstav c.

Bildene saken gjaldt ble tatt i forbindelse med at far og sønn var på tur fra X til Y med båt, og delte lugar. Bildene ble tatt like etter at sønnen hadde dusjet og skulle legge seg for kvelden, i en situasjon preget av fortrolighet. Det var sønnen som ønsket å bli fotografert uten klær, og da på en måte som kunne vise at han var kommet i puberteten. Faren ville først ikke etterkomme guttens anmodning, nettopp under henvisning til nakenheten. Men han ga altså etter hvert etter, og tok i alt fire bilder. Bildene viser sønnen uten klær, dels ute av, og dels i, sengen. De preges av at gutten viser seg frem, og hans kjønnsorgan er sterkt fremtredende.

Høyesterett la til grunn at slik fotografering etter forholdene kan representere en straffbar ”seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd” for fra fotografens side. Og det var utvilsomt en feilvurdering av faren å etterkomme sønnens anmodning om fotografering. Under atskillig tvil ble det likevel konkludert med at forholdet ikke ble rammet av straffeloven § 201 bokstav c. Det ble særlig lagt vekt på at fotograferingen inngikk i det som først og fremst måtte karakteriseres som en kameratslig ramme mellom far og sønn. Faren hadde intet seksuelt motiv, og det er på det rene at sønnen verken da eller senere opplevde hendelsen negativt. Utover fotograferingen var det ikke noe kritikkverdig i hendelsesforløpet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen