Spørsmål om lagdommers inhabilitet

Høyesteretts dom, 11.06.2010, HR-2010-01006-A, (sak nr. 2010/436), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden), B (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Møse, Øie, Bruzelius

Saken gjaldt spørsmålet om en lagdommer var inhabil ved pådømmelsen av en straffesak i lagmannsretten, fordi han allerede hadde hatt befatning med sakskomplekset i anledning anker over fengslingskjennelser, jf. domstolloven § 108, jf. EMK artikkel 6 nr. 1.

For en av de domfelte var det tale om to fengslingskjennelser, der lagmannsretten – ved henvisning til tidligere kjennelser i tingretten – i den ene hadde gitt sin tilslutning til at det forelå grunnlag for varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172. I den andre bygget man varetektsfengslingen på straffeprosessloven § 171. Lagmannsretten viste som begrunnelse til tingrettens kjennelse, hvor det blant annet fremgikk at det ikke kunne festes lit til siktedes forklaring, og at deler av det han gjorde gjeldende som sitt forsvar var ”helt usannsynlig”.

Hver for seg medførte disse kjennelsene inhabilitet for lagdommeren i saken mot den som fengslingskjennelsen direkte gjaldt. Lagdommeren ble også funnet inhabil for så vidt gjaldt en annen domfelt, ut fra den nære innbyrdes sammenhengen i bevisbildet.

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling ble opphevet for begge de domfelte, jf. straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen