Spørsmål om logoen til en tannklinikk "lett kan forveksles" med emblemet til Røde Kors

Høyesteretts dom, 12.05.2010, HR-2010-00816-A, (sak nr. 2010/253), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Olav Aspelund) mot X Tannlegevakt AS

Dommere: Falkanger, Møse, Øie, Tønder, Schei

Saken gjaldt hvorvidt logoen til en tannklinikk ”lett kan forveksles” med emblemet til Røde Kors, jf. straffeloven § 328 annet ledd bokstav c. Logoen besto av et rødt kors med fire like lange armer. I enden av hver arm var det en hvit ”X”, og i midten var det en hvit tann. Tannen var omkranset av to ringer, og den hadde en stjerne over seg. På visittkort, i telefonkatalogen og lignende var bakgrunnen lysegrønn, men over inngangsdøren til klinikken var korset plassert som et selvlysende skilt på en murstensvegg. Lagmannsretten fant at logoen ikke lett kunne forveksles med emblemet til Røde Kors. Anken gjaldt lovanvendelsen.

Ved fortolkningen av uttrykket ”lett kan forveksles” la Høyesterett vekt på de folkerettslige forpliktelser til å beskytte Røde Kors-emblemet som følger av Genèvekonvensjonen av 1949. Det ble tatt utgangspunkt i at konvensjonens formål var å verne syke og sårede i krig. Det kunne derfor ikke være tilstrekkelig å vurdere forvekslingsfaren under normale omstendigheter og på nært hold. Det måtte også tas i betraktning hvilket inntrykk logoen ga på noe avstand og i relativt pressede situasjoner.

Høyesterett fant at den aktuelle logoen – brukt slik lagmannsretten beskrev – på litt avstand lett kunne forveksles med emblemet til Røde Kors.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen