Spørsmål om reglene om advokaters taushetsplikt er til hinder for å gi et advokatfirma pålegg om å utlevere opplysninger til ØKOKRIM

Høyesteretts dom 22.12.2010, HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over dom

Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marianne Djupesland)

Dommere: Øie, Møse, Normann, Matheson, Skoghøy

Saken gjaldt spørsmål om reglene om advokaters taushetsplikt er til hinder for å gi et advokatfirma pålegg om å utlevere til ØKOKRIM opplysninger om hvem som er mottakeren av tre spesifiserte overføringer fra firmaets klientkonto, jf. straffeprosessloven § 119 og § 210.

ØKOKRIM fremsatte 18. mars 2010 begjæring for Oslo tingrett om å beslutte utleveringspålegg overfor Advokatfirmaet A AS. ØKOKRIM ønsket å få tilgang til opplysninger om hvem som var mottakeren av tre overføringer fra advokatfirmaets klientkonto. Tingretten la til grunn at opplysninger om pengeoverføringer ikke omfattes av advokaters taushetsplikt og tok begjæringen til følge.

Advokatfirmaet A anket til Borgarting lagmannsrett. Om bakgrunnen for pengeoverføringene ble det i anken opplyst at firmaet hadde bistått en klient i en tvist som ledd i et alminnelig advokatoppdrag, og at det ble inngått en forliksavtale mellom partene hvor klienten fikk oppgjør via klientkontoen.

Også lagmannsretten fant at det var grunnlag for å beslutte utleveringspålegg. Retten la til grunn at taushetsplikten ikke omfatter opplysning om eksistensen av et klientforhold med mindre ”kunnskap om klientens navn vil kunne lede til at opplysninger som klienten har betrodd sin advokat, derved kan bli kjent, eller at opplysning om klientforholdets eksistens innebærer eller er egnet til å vise at opplysninger som i seg selv vil være taushetsbelagt, kan bli røpet”. Lagmannsretten uttalte videre at pengeoverføringer som har skjedd til eller fra klienter over konti som advokaten har rådighet over, i utgangspunktet ikke er vernet av taushetsplikten.

Advokatfirmaet A anket til Høyesterett over lagmannsrettens lovtolkning. Høyesteretts ankeutvalg besluttet at ankesaken i sin helhet skulle avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere, jf. domstolsloven § 5 første ledd andre punktum.

Høyesterett kom til at en pengeoverføring som skjer som en integrert del av en advokats egentlige advokatvirksomhet, er vernet av taushetsplikten, og at vernet også omfatter navnet på advokatens klient.

Selv om det gjaldt en videre anke hvor Høyesteretts kompetanse var begrenset, fant Høyesterett å kunne treffe ny avgjørelse. ØKOKRIMs begjæring om utleveringspålegg ble etter dette ikke tatt til følge.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen