Straffutmåling for besittelse og forsøk på salg av et mindre kvantum narkotika

Høyesteretts dom, 12.04.2010, HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

 

Dommere: Støle, Indreberg, Møse, Matheson, Skoghøy

Saken gjaldt straffutmåling for besittelse og forsøk på salg av et mindre kvantum narkotika. Spørsmålet var særlig om det skulle anvendes ubetinget fengselsstraff.

Domfelte var ghanesisk statsborger og hadde søkt om politisk asyl i Norge. I mai 2009 hadde han tilbudt to polititjenestemenn å kjøpe hasj på Jernbanetorget i Oslo. På spørsmål fra disse om hva han kunne skaffe, hadde domfelte svart ”Hasj, kokain, speed”. Ved pågripelsen var han i besittelse av 2,28 gram hasj. Han ble domfelt i tingretten for et forsøk på overtredelse av straffeloven § 162 første ledd samt for overtredelse av legemiddelloven for så vidt gjaldt besittelsen av hasjen. Straffen ble fastsatt til fengsel i 18 dager. Etter domfeltes anke satte lagmannsretten straffen til fengsel i 15 dager.

Både tingrett og lagmannsrett hadde vist til at kriminelle som misbruker asylinstituttet til salg av narkotika utgjør et stort og økende samfunnsproblem, og at allmennpreventive hensyn gjorde seg særlig gjeldende. Høyesterett fant at det, slik forholdene lå an i denne saken, ikke kunne legges vekt på at domfelte var asylsøker. Det ble blant annet vist til at domfellelsen ikke ga grunnlag for en slutning om at han var kommet til Norge under påberopelse av asylinstituttet med det formål å omsette narkotika i profittøyemed.

Høyesterett kom under dissens til at det burde reageres med en betinget fengselsstraff. Det ble lagt vekt på at det ikke var bevist at forsøket gjaldt mer enn et meget begrenset kvantum, samt at domfelte ikke tidligere var straffet for overtredelse av narkotikalovgivningen. En dommer kom til at det var riktig å reagere med ubetinget fengselsstraff og stemte for at anken skulle forkastes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen