Straffutmåling for to domfelte for grov menneskehandel til prostitusjon

Høyesteretts dom, 09.06.2010, HR-2010-00982-A, (sak nr. 2010/406), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden), B (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Dommere: Støle, Falkanger, Indreberg, Skoghøy, Schei

Saken gjaldt straffutmåling for to domfelte for grov menneskehandel til prostitusjon.

Fornærmede var en jente fra X som var 17 år og seks uker da hun kom til Norge. Ved innreisen ble det benyttet falsk dokumentasjon med tillatelse til å reise inn i Schengenområdet, og det ble forevist pass utstedt i annet navn.

Det var ikke funnet bevist at de domfelte hadde fremskaffet innreisedokumentene, og derfor lagt til grunn at en eller andre personer hadde vært bakmenn i organiseringen. Men begge hadde medvirket til å legge forholdene til rette for at fornærmede ble utnyttet til prostitusjon i Norge. Hun var på tidspunktet for det straffbare forhold under 18 år, og lagmannsretten hadde ved straffutmålingen lagt til grunn at hun også for øvrig befant seg i en sårbar situasjon.

De to var dømt til fengselsstraff på henholdsvis 3 år og 3 måneder og 2 år og 10 måneder. Straffene inkluderte for begge også andre forhold. Isolert utgjorde straffene for overtredelse av straffeloven § 224 henholdsvis 3 år og 2 måneder og 2 år og 9 måneder.

Høyesterett forkastet ankene fra de domfelte. Det ble lagt vekt på at det etter at Høyesterett traff avgjørelsen i Rt. 2006 side 111, hadde skjedd en utvikling både nasjonalt og internasjonalt i synet på straffverdigheten av menneskehandel til prostitusjon, og at dette ikke minst gjorde seg gjeldende i tilfeller hvor straffeloven § 224 fjerde ledd kommer til anvendelse på grunn av at fornærmede er under 18 år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen