Adgang til særskilt avgjørelse etter tvisteloven § 16-1 annet ledd bokstav a

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 26.11.2010, HR-2010-02050-U, (sak nr. 2010/15649), sivil sak, anke over dom

Vidar Eriksen (advokat Sverre Bragdø-Ellenes) mot Mircea Calinescu (advokat Gisle A. Johnson)

Dommere: Matningsdal, Bruzelius, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen