Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å samtykke i å fremme foreldres anke i en barnevernsak - krav om begrunnelse

Høyesteretts kjennelse, 04.03.2010, HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Bendik Falch-Koslung) mot X kommune (advokat Knut Lindboe)

Tvisteloven § 36-10 tredje ledd

Dommere: Indreberg, Bruzelius, Stabel, Webster, Coward

Saken gjaldt anke over lagmannsrettens beslutning etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd om ikke å samtykke i å fremme foreldrenes anke i en barnevernsak. Spørsmålet var om beslutningen skulle vært begrunnet.

Saken ble behandlet sammen med sak nr. 2009/1464. I den saken ble det avgjort at det ikke foreligger en generell plikt til å begrunne avgjørelser etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd om ikke å fremme foreldres anke.

Det forelå ikke slike særlige omstendigheter i saken at beslutningen likevel skulle vært begrunnet. Heller ikke en anførsel om at lagmannsretten skulle ha gjengitt de ankende parters anførsler, førte fram.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen