Begjæring om omgjøring av Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning 24.04.2002

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 07.12.2010, HR-2010-02089-U, (sak nr. 2010/1693), straffesak, begjæring om omgjøring

A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bruzelius, Tønder, Møse

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen