Saken gjelder tvangsmulkt etter barneloven § 65 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.12.2010, HR-2010-02110-U, (sak nr. 2010/1935), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Trine Birgit Rysst) mot B (advokat Marie J. Albrektsen)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Møse

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen