Spørsmålet om hvordan en kjennelse av lagmannsretten om å avvise en anke fordi ankefristen er oversittet, skal angripes

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11.05.2010, HR-2010-00808-U, (sak nr. 2010/500), sivil sak, anke over kjennelse

Naturbetong AS (advokat Per Christian Grant-Carlsen) mot Douglas og Susanna Jacobsohn (advokat Christina Moestue)

Dommere: Skoghøy, Tjomsland, Øie

Lagmannretten avviste i sin kjennelse både anken fra Naturbetong AS og en subsidiær begjæring om oppfriskning, som for sent fremsatt. Naturbetong angrep avgjørelsen ved anke til Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg avsa beslutning om at anken skal behandles som en begjæring om oppfriskning av lagmannsrettens avvisningskjennelse, og saken ble returnert til lagmannsretten som rett instans.

Det følger av tvisteloven § 16-11 første ledd at den  eneste måten å angripe lagmannsrettens avvisningsavgjørelse på, er å begjære oppfriskning. Ankeutvalget la til grunn at en ”anke” i en slik situasjon må behandles som en begjæring om oppfriskning såfremt det er dette som er riktig rettsmiddel og den ankende part ikke uttrykkelig har sagt noe annet. Dette måtte gjelde uavhengig av om det forelå brudd på veiledningsplikten. Ankeutvalget fant ikke samtidig grunn til å avvise saken fra Høyesterett og fravek på dette punktet avgjørelsen i Rt. 2008 side 1723.

Ankeutvalgets beslutning er fulgt opp i sak nr. 2010-578. I den saken er ”anken” oversendt lagmannsretten som rett instans for behandlingen av oppfriskningsbegjæringen. Oversendelsen er gjort som en beslutning i brevs form under henvisning til utvalgets beslutning i denne saken.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen