Lagmannsrettens beslutning om å nekte påtalemyndighetens anke over tingrettens dom i straffesak fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6.12.2010, HR-2010-02065-U, (sak nr. 2010/1732), straffesak, anke over beslutning

Straffeprosessloven § 321 andre ledd

Den offentlige påtalemyndighet mot Norges Geotekniske Institutt (advokat Erling O. Lyngtveit), Oslo kommune v/Oslo Havn KF (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem) og Secora AS (advokat Morten H. Berger)

Dommere: Matningsdal, Møse, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen