Avgjørelser 2011

Alle avgjørelser

Lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2011,  HR-2011-02388-U, (sak nr. 2011/1951), straffesak, anke over beslutning, A mot Den offentlige påtalemyndighet

Lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.12.2011, HR-2011-02312-U, (sak nr. 2011/1822), straffesak, anke over beslutning, A mot Den offentlige påtalemyndighet

Lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2011, HR-02374-U, (sak nr. 2011/1917), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Saken gjelder videre anke over kjennelse om fortsatt fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.12.2011, HR-2011-02276-U, (sak nr. 2011/1997), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Carl-Christian Grythe Hoff, B (advokat Are Bohne), C (advokat Sigurd J. Klomsæt) og D (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling. Gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2011, HR-2011-02336-U, (sak nr. 2011/2052), straffesak, anke over kjennelse, Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Jan Erik Teigum)

Saken gjelder særskilt sakskostnadsanke.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2011, HR-2011-02218-U, (sak nr. 2011/1806), sivil sak, anke over kjennelse Egeland Sveis og Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Stein Kleven) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Torleiv Rike)

Saken gjelder foreldreansvar

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.11.2011, HR-2011-02107-U, (sak nr. 2011/1819), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tone Galaasen) mot B (advokat Ragnhild Torgersen)

Omgjøring av fullstendig ankenektelse i sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14.10.2011, HR-2011-02059-U, (sak nr. 2011/1431), sivil sak, anke over dom Inger-Johanne Lislegaard mfl. (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot Ingrid Elisabeth Weldingh Sturk mfl. (advokat Berit Heide) og Ansgar Heyerdahl-Simonsen (advokat Elsbeth Bergsland)

Meddommar ikkje inhabil

Høgsteretts dom 25.10.2011, HR-2011-01988-A, (sak nr. 2010/1952), sivil sak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot X kommune (advokat Nina Ramstad Aatlo)

Spørsmål om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.09.2011, HR-2011-01679-U, (sak nr. 2011/1461), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Journalistens kildevern

Høyesteretts dom 30.09.2011, HR-2011-01848-A, (sak nr. 2011/970), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Vold mot tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. oktober 2011, HR-2011-01904-U, (sak nr. 2011/1579), straffesak, anke over dom, A (advokat Håvard Flatland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Saka gjelder opphaldsforbod i eigen heim

Høgsteretts dom, 13.09.2011, HR-2011-01713-A, (sak nr. 2011/933), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Saka gjelder straffutmåling for grovt heleri

Høgsteretts dom, 12.09.2011, HR-2011-01690-A, (sak nr. 2011/939), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Midlertidig forføyning med pålegg om ikke å inngå anbudskontrakt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.08.2011, HR-2011-01551-U, (sak nr. 2011/624), sivil sak, anke over kjennelse Tvisteloven § 30-3, jf. § 29-12 første ledd bokstav c, jf. § 29-21 andre ledd bokstav c Helse Sør-Øst RHF (advokat Morten Goller) mot ResMed Norway AS (advokat Thomas G. Naalsund)

Saken gjelder domfellelse for drap og grovt ran

Høyesteretts dom, 24.08.2011, HR-2011-01598-A, (sak nr. 2011/712), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Runar Torgersen)

Saka gjeld særskilte ankar over lagmannsrettens sakskostnadsavgjerd

Høgsteretts ankeutvals orskurd 16.08.2011, HR-2011-01550-U, (sak nr. 2011/974), sivil sak, anke over orskurd Wilfred Rohde Garder (advokat Kåre Idar Moljord) mot Ole Christian Schrøder og Ruth Schrøder (advokat Morten Steenstrup) Werg AS (advokat Fred Arne Gade) mot Ole Christian Schrøder og Ruth Schrøder (advokat Morten Steenstrup) Anne Sophie Aarheim (advokat Harald S. Kobbe) Ole Christian...

Begjæring om utsatt iverksettelse av omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.07.2011, HR-2011-01419-U, (sak nr. 2011/1188), sivil sak, anke over kjennlese Tvisteloven § 36-2 tredje ledd A (advokat Håkon Halvorsen) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther) B (advokat Hogne Skjerpe) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther)

Begjæring om utsatt iverksettelse av omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.07.2011, HR-2011-01419-U, (sak nr. 2011/1188), sivil sak, anke over kjennlese Tvisteloven § 36-2 tredje ledd A (advokat Håkon Halvorsen) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther) B (advokat Hogne Skjerpe) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther)

Saken gjelder erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, HR-2011-00896-U, (sak nr. 2011/366), sivil sak, anke over dom Karin H. Johansen (advokat Pål Behrens) mot ÆGjensidige Forsikring ASA (advokat Lars Holo)

Saken gjelder avskjæring av bevis i sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.05.2011, HR-2011-01019-U, (sak nr. 2011/787), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kjetil Edvardsen), Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, El og it forbundet ( alle partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Saken gjelder spørsmål om habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.04.2011, HR-2011-00754-U, (sak nr. 2011/249), sivil sak, habilitet Gunnar Nordhus (advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen)

Straffutmåling - narkotika

Høyesteretts dom, 12.05.2011, HR-2011-00972-A, (sak nr. 2011/117), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet)

Spørsmål om deling av sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.05.2011, HR-2011-00980-U, (sak.nr. 2011/617), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Jørn Hergot) mot C (advokat Bjørn H. Wikasteen)

Saken gjelder inndragning av motorsykkelramme

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00916-A, (sak nr. 2010/2030), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse av ti flygere i SAS Norge AS

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom Sven V. Bottolvs mfl. (advokat Alex Borch), Per Steinar Horne mfl. (advokat Jon Gisle) mot SAS Scandinavian Airlines Norge AS og Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Tron Dalheim)

Spørsmål om sak skal stanses etter tvisteloven § 16-18

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 24.03.2011, HR-2011-00623-U, (sak nr. 2011/266), sivil sak, anke over dom og begjæring om stansing Dag Solberg mfl. (advokat Trond Stang) mot Edgar Gjerstad AS under avvikling (advokat Ann Gunn Edvardsen)

Anke over beslutning avsagt av Agder lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.04.2011, HR-2011-00798-U, (sak nr. 2011/491), straffesak, anke over beslutning A (advokat Andreas Bjørn Salvesen) mot Den offentlige påtalemyndighet,      B (advokat Per Øyvin Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Begjæring om gjenåpning av lagmannsrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 04.03.2011, HR-2011-00482-U, (sak nr. 2011/71), sivil sak, anke over kjennelse Phuket Property Establishment Co. Ltd. (advokat Leif Tomas Vik) mot Astrid Burdal Klevstul (advokat Fredrik Gisholt)

Saka gjeld kravsmål om utlegg

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.02.2011, HR-2011-00269-U, (sak nr. 2010/2076), sivil sak, anke over orskurd Howard Browman (advokat Rune Valaker) mot Inter-Research (advokat Fredrik Gisholt)

Saken gjelder straffutmåling - trusler

Høyesteretts dom, 24.01.2011, HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Saken gjelder sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.01.2011, HR-2011-00148-U, (sak nr. 2010/1923), sivil sak, anke over kjennelse Steni AS (advokat Morten Steenstrup) mot Sundolitt AB (advokat Geir Kielland)

Plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr. 2

Høyesteretts dom, 10.01.2011, HR-2011-00049-A, (sak nr. 2010/1605), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland)

Utmåling av straff for vold mot politiet

Høyesteretts dom, 07.01.2011, HR-2011-00047-A, (sak nr. 2010/1761), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Erik Keiserud)

Straff for advokatoppdrag som gikk ut på inndrive gjeld

Høyesteretts dom, 06.01.2011, HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden), B (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim)

Til toppen