Fastsettelse av straff og periode for tap av førerett for et uaktsomt drap i trafikken

Høyesteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01823-A, (sak nr. 2012/1253), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Sturla Henriksbø)

Dommere: Øie, Indreberg, Bull, Matheson, Skoghøy

A var domfelt for uaktsomt drap ved bruk av motorvogn, jf. straffeloven § 239 første straffalternativ, samt for overtredelse av den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 og vikepliktregelen i § 31 første ledd, jf. § 4, jf. trafikkreglene § 9 nr. 2 andre ledd.

A hadde i november 2010 ført en lang og tung semitrailer med omfattende blindsoner over et fotgjengerfelt i Ø i Z, som er et stort og svært trafikkert veikryss. Han oppdaget ikke en kvinne som krysset kjørebanen i fotgjengerfeltet. Kvinnen, som trillet et barn på to og et halvt år i barnevogn, ble påkjørt og drept. Barnevognen ble så vidt truffet i håndtaket, veltet og ble liggende ved traileren. Barnet fikk ingen fysiske skader, men ble utsatt for stor fare.

Sikten for A hadde vært hindret av flere blindsoner. Han kjørte derfor sakte og bøyde seg frem. Lagmannsretten la imidlertid til grunn at den fornærmede hadde vært mulig å oppdage i flere sekunder før ulykken skjedde, "også for A dersom han hadde hevet seg noe og lent seg fremover i førersetet, og dessuten holdt utkikk i den retning som avdøde kom på fortauet fra T-banestasjonen".

Både tingretten og lagmannsretten hadde konkludert med at As uaktsomhet lå i det nedre sjikt av anvendelsesområdet for straffeloven § 239. Høyesterett hadde ikke grunnlag for å sette denne vurderingen – som var basert på umiddelbar bevisførsel – til side.

Høyesterett fant, som lagmannsretten, at straffen burde settes til fengsel i 60 dager. Perioden for tap av førerett, som lagmannsretten hadde fastsatt til fire år, ble redusert til tre år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen