Habilitetskjennelse

Høyesteretts kjennelse 15.02.2012, HR-2012-00344-A, (sak nr. 2011/2111), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Dommere: Bårdsen, Arnesen, Noer, Endresen, Skoghøy

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen