Prøveløslatelse ved forvaring

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02395-A, (sak nr. 2012/1873), straffesak, anke over dom

A (advokat Hans Andreas G. Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Oma)

Dommere: Falkanger, Bull, Noer, Endresen, Tjomsland

Saken gjelder prøveløslatelse ved forvaring av en mann som var dømt for en rekke seksualforbrytelser.

Den domfelte krevde prinsipalt prøveløslatelse uten særskilt fastsatte vilkår. Etter en konkret vurdering fant Høyesterett at faren for at mannen i så fall ville begå nye seksualforbrytelser, var så stor at hensynet til samfunnsvern tilsa at han ikke kunne gis medhold på dette punkt. Subsidiært krevde den domfelte å bli løslatt på vilkår om at han skulle ha opphold i en egnet institusjon, jf. straffeloven § 39 g første ledd tredje punktum. Av forarbeidene til bestemmelsen fremgår det at slik prøveløslatelse bare kan være aktuell dersom det er utsikt til at den løslatte i løpet av prøvetiden kan vende tilbake til et liv i frihet. Lagmannsretten la til grunn at tidsperspektivet for en slik vurdering måtte være den inneværende forvaringsperiode, altså slik at det ikke kunne tas hensyn til mulige forlengelser av forvaringen. Høyesterett kom til at loven ikke kunne forstås slik, og lagmannsrettens dom ble opphevet. 

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen