Saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse av i alt tre menn for blant annet grov korrupsjon og utroskap

Høyesteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen), B (advokat Arne Gunnar Aas) og C (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Dommere: Bårdsen, Arnesen, Noer, Indreberg, Matningsdal

Saken gjaldt saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse av i alt tre menn for blant annet grov korrupsjon og grov utroskap i tilknytning til X – et kommunalt foretak etablert for å eie, utvikle, bygge, drive og vedlikeholde kommunens skolebygninger. Foretaket er av de største eiendomsforvalterne i ---.

Hovedmannen var prosjektleder i X, og hadde sentrale oppgaver i forbindelse med tildeling og oppfølgning av oppdrag. De to andre drev egne virksomheter som hadde oppdrag for X. I en periode på nesten tre år fra 2003 mottok hovedmannen i alt ca 1,5 millioner kroner i bestikkelser fra de to virksomhetene, og ytterligere bestikkelser fra en tredje. Samtidig samarbeidet man om å tappe X for verdier, ved bruk av fiktive fakturaer – hovedmannen måtte her svare for omkring 8,3 millioner kroner. De to øvrige henholdsvis 1,9 og 1,5 millioner kroner.

I forbindelse med anken over saksbehandlingen, kom Høyesterett til at lagmannsretten ikke hadde hatt anledning til å foreta en ny prøving av subsumsjonen for et forhold som det var anket over, men hvor lagmannsretten hadde nektet anken fremmet. I stedet for å oppheve lagmannsrettens dom, bygget Høyesterett straffutmålingen på tingrettens subsumsjon, slik også lagmannsretten skulle ha gjort.

Straffen for hovedmannen ble satt til fengsel i fem år. På grunn av en dødperiode på omtrent ett år, måtte ett år av straffen gjøres betinget med en prøvetid på fem år, jf. EMK artikkel 6 (1). Det ble da også tatt noe hensyn til idømt rettighetstap. Straffen for de to andre ble satt til fengsel i to år, hvorav seks måneder ble gjort betinget for den ene, med en prøvetid på tre år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen