Spørsmål om en meddommer i lagmannsretten hadde tilstrekkelige norskkunnskaper

Høyesteretts dom, 13.12.2012, HR-2012-02349-A, (sak nr. 2012/1541), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Indreberg, Matheson, Noer, Normann, Stabel

Saken gjelder spørsmålet om en meddommer i lagmannsretten hadde tilstrekkelige norskkunnskaper, jf. domstolloven § 70

Tiltalte – som etter ny behandling i lagmannsretten var dømt til 21 dagers betinget fengsel for trusler – anket til Høyesterett og gjorde gjeldende at dommen måtte oppheves fordi en av meddommerne ikke hadde hatt tilstrekkelige norskkunnskaper, jf. domstolloven § 70. Dette bygget tiltalte på observasjoner i en pause, hvor han fikk inntrykk av at vakten ikke forsto hva meddommeren sa. For å få belyst norskkunnskapene ble det besluttet å avholde bevisopptak i tingretten. Lydopptak av spørsmålene som ble stilt meddommeren, og av hans svar ble avspilt under ankeforhandlingen i Høyesterett. Høyesterett fant det klart at meddommeren hadde tilstrekkelige norskkunnskaper, og tilføyde at det avgjørende må være at norskkunnskapene er så gode at meddommeren forstår saken og kan gi uttrykk for sitt syn på den. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen