Spørsmål om overtredelse av verdipapirhandelloven § 3-8, forbudet mot markedsmanipulasjon

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00919-A, (sak nr. 2011/1916), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A (advokat Halldor Christen Tjoflaat) og B (advokat Anders Brosveet)

Dommere: Webster, Tønder, endresen, Falkanger, Tjomsland

Saken gjelder spørsmålet om overtredelse av verdipapirhandelloven § 3-8, forbudet mot markedsmanipulasjon.

De tiltalte opererte som daghandlere i aksjer. Uavhengig av hverandre hadde de oppdaget en svakhet i programmeringen av en aksjerobot, som gjorde det mulig å manipulere kursen aksjeroboten tilbød i markedet ved en rask rekke av transaksjoner. I perioden desember 2007 til mars 2008 klarte de tiltalte å skaffe seg bruttogevinster på noen hundretusen kroner.

Spørsmålet i saken var om de tiltaltes handlemønster innebar ulovlig markedsmanipulasjon. Høyesterett kom til at forholdet falt inn under ordlyden i verdipapirhandelloven § 3-8 første ledd jf. annet ledd nr. 1 første og annet alternativ, men at forholdet også måtte vurderes ut fra en rettsstridsreservasjon. Et flertall av dommerne (Webster, Endresen og Falkanger) kom etter en konkret vurdering til at rettsstridsreservasjon medførte at forholdet ikke kunne anses som ulovlig. To dommere (Tønder og Tjomsland) fant at forholdet var straffbart.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen