Spørsmål om straffeloven § 199 første ledd rammer seksuell omgang med stebarn som er over 18 år

Høyesteretts dom, 05.03.2012, HR-2012-00489-A, (sak nr. 2011/2031), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Richard Beck Pedersen)

Dommere: Webster, Bull, Stabel, Normann, Tjomsland

Saken gjaldt spørsmålet om straffeloven § 199 første ledd rammer seksuell omgang med stebarn som er over 18 år.

A var funnet skyldig i å ha hatt seksuell omgang med sin stedatter på 18 ½ år, jf. straffeloven § 199 første ledd, som lyder:

”Den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, straffes med fengsel inntil 5 år.”

Spørsmålet i saken var om attenårsgrensen bare knytter seg til ”noen annen person” eller om den også gjelder for fosterbarn, pleiebarn og stebarn.

Flertallet – dommerne Webster, Normann og Tjomsland – fant at ordlyden ikke ga noe entydig svar på dette spørsmålet. Lovhistorien og forarbeidene viste imidlertid at hensikten hadde vært å ramme det å ha seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn og stebarn som er under gjerningspersonens omsorg uavhengig av alderen. Verken EMK artikkel 7 eller Grunnloven § 96 var til hinder for å legge denne tolkningen til grunn. Anken måtte dermed forkastes.

Mindretallet – dommerne Bull og Stabel – kom til at ordlyden bare kunne forstås slik at attenårsgrensen også gjelder for fosterbarn, pleiebarn og stebarn. Grunnleggende rettsikkerhetshensyn tilsier et strengt klarhetskrav i straffesaker. Mindretallet kom derfor til at tidligere instansers domfellelser måtte oppheves.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen