Straffutmåling for bruk av forfalsket vitnemål

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00169-A, (sak nr. 2011/1845), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Dommere: Noer, Skoghøy, Matheson, Arnesen, Gjølstad

Saken gjelder straffutmåling for bruk av forfalsket vitnemål. 

Domfelte ble i tingretten dømt til betinget fengsel i 15 dager og kr 7 500 i bot for å ha forfalsket vitnemålet fra videregående skole i forbindelse med utbetaling av lån fra Statens Lånekasse for utdanning. I lagmannsretten ble straffen under dissens omgjort til ubetinget fengsel i 15 dager.

Høyesterett tok utgangspunkt i at straffen for forfalskning av vitnemål som hovedregel vil være en kortere ubetinget fengselsstraff. I denne saken hadde imidlertid domfelte allerede fått opptak på kurset på BI, og han hadde også fått innvilget studielån. Lånekassen nektet likevel å utbetale lånet, på grunn av en feilaktig forutsetning om at kurset krevde generell studiekompetanse. Til tross for flere henvendelser til Lånekassen og BI, ble feilen ikke rettet, og domfelte forfalsket da vitnemålet slik at det så ut som han hadde generell studiekompetanse og et bedre karaktersnitt enn det som var riktig. Høyesterett kom til at det i et slikt tilfelle var tilstrekkelig å reagere med 15 dager betinget fengsel og en bot på kr 7 500.  

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen